Untitled Document
 


사슴갈비 감자탕
 koreadeer  | 2005·03·30 09:54 | HIT : 7,123 | VOTE : 1,545 |
재료
  사슴갈비      500g         감자     4개       우거지   300g
  홍, 청양고추  1개씩         대파     1대        깻잎    3묶음
  들깨가루      3큰술        수제비(시중판매)   100g    
  
  ♧국물 - 육수(뼈 고운물)  5컵      쌀가루   2큰술  
             소금  2작은술

  ♣양념
   육수       5큰술     갈은양파   2큰술     다진마늘    2큰술
   다진생강   1큰술     후추    1/2작은술    된장       1작은술
   소금     1작은술     국간장     1작은술    조미료  1/2작은술
   청주       1큰술      참기름     1작은술    고추가루

  ♧사슴갈비 삶을때 - 양파  1/2개   대파    1/2대    
                              생강     1쪽   청주    2큰술  


만드는 법
1. 사슴갈비는 물에 담가 핏물을 빼고 끓는물에 데쳐 건져 냉수를 끼얹은 후 냄비에 담고 물을 넉넉히 부어 양파, 대파, 생강, 청주를 넣고 갈비가 익도록 삶는다.
2. 감자는 4등분으로 썰고 우거지는 10cm길이로 찢어 놓는다.
3. 대파, 홍, 청양고추는 어슷어슷 썰어 놓고 깻잎은 4등분으로 자른다
4. 양념은 재료를 섞으면 된다.
5. 사슴갈비와 우거지에 ④의 양념을 넣고 버무려 냄비에 담고 육수에 쌀가루, 소금간하여 붓고 감자를 넣어 끓인다.
6. 사슴갈비와 우거지, 감자가 어느정도 익으면 고추, 파, 깻잎, 들깨가루를 넣어 푹 무르게 끓인다.
  
  사슴등뼈 찜  koreadeer 05·03·30 7296
  사슴 갈비구이(맆)  koreadeer 05·03·30 8031